Spring til indhold
Luk

Lov om social service


Nedenfor kan du finde oplysninger om Servicelovens bestemmelser vedrørende behandling, frit valg og handleplaner. 
Behandling

Odense Kommune skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Læs mere her Lov om Social Service § 101

Muligheden for frit valg

Ifølge § 101 i lov om social service kan en person, der er visiteret til ambulant behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant behandlingstilbud af tilsvarende karakter.

Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor.

Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt tilbud, end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stofbehandlingen vil være brugeren behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg – muligheden.
Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner

Behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service ydes til personer, der har et dokumenteret misbrugsproblem. Behandlingen retter sig mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbruget.

Handleplaner efter § 141 i lov om social service er et vigtigt styrings- og koordineringsredskab - både i forhold til den iværksatte behandlingsindsats og i forhold til koordinering af øvrige indsatser på forskellige områder i samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere.

Handleplanen beskriver bl.a., hvordan en samlet indsats omkring borgeren skal iværksættes og koordineres samt formålet med behandlingen.

Der følges som minimum op på handleplaner hver 6. måned i form af et opfølgningsmøde. Efter de første 3 måneders behandling udfærdiger Stofbehandlingen en statusskrivelse, hvor det beskrives, hvorvidt der måtte være behov for at revidere handleplanen inden 6 måneder.

For borgere på kontanthjælp sikres koordinering og samordning med beskæftigelsessagsbehandlere for at opnå en helhedsorienteret indsats omkring den enkelte borger.

Lov om Social Service § 141